Lau HonKan  劉漢根    Hong Kong  McGill University, 1969 B. Electrical. Engineering,1970 M. Electrical Engineering, 1974  University of Toronto, Ph.D. Adaptive Optimal Control,
 Quasar Technologies Limited  since 1981   香港群星科技有限公司 自1981                           交流:hkanlau@yahoo.com       

 
1979年以來出土的文字化玉器的揭露了傳統假設推論知識模型,追不上廿一世紀即時跟進手機平台与天生智慧
 
Information Life    劉漢根 資訊生命  原生態岀土的和田料玉器                   三皇五帝,商周,秦漢之玉石雕刻          Lau HonKan Copyrights  2007 
自1981 NorthJade092cropDinosaurman107GSFigure014 GSJade347GSSlate864script102crop
 香港 劉漢根先天与後天「自力的生命2012.12.12 群星科技2012.05.01版本  2012.12.25Version 人類種族及文化起源發展圖 2013.05.18開始   劉漢根的博客
 
群星科技自1981 的項目  一生心靈的回歸:  人類智慧与知識的機際闋係 (2010.08.30) 1. 岀土智慧硬件的啓示  2. 心靈智慧与知識軟件的融合 (2012.03.15)
  i. 跑了6圈12個馬年的里程碑   ii.  劉漢根前半之回憶   2009.10.8       iii.  The Mind, and  Early Life of  H Kan Lau      

III-15. 那些才是蒼頡文字:傳說中
「蒼頡書」的出土之玉琮原版本,
或新鄭出土的?

那些才是蒼頡文字:

1. 傳說中「蒼頡書」的出土玉琮原版本,

http://www.chineseculturalorigins.com/NVEYMiniScript03.htm 

或是 

2. 新鄭出土「蒼頡」一眾的蝌蚪文字?

http://www.chineseculturalorigins.com/NVCangjie.htm 

3. 「蒼頡書」是後人稱呼的,是後人猜的.出土太湖的玉琮原版本,

不是蒼頡或黃帝的生活地域;河南新鄭,陽刻文字才是蒼頡的大本營.............

http://www.chineseculturalorigins.com/NVEYMiniScript03.htm

4. 唐堯丹朱族群的「蒼頡書」金鑲玉版本,也從山西出土.

http://www.chineseculturalorigins.com/NVGiltJadeSc01.htm

5. 給馬賀山先生去鑽研,進一步破解新鄭出土,蒼頡一眾2米高之玉琮

蝌蚪文字:

5-1.(文字)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d908bb701018b4z.html

5-2. (照片):

http://www.chineseculturalorigins.com/NVCangjieZong.htm

3-3-6-2.

太湖地區出土的陰刻契少字根文字之句子;是傳說中「蒼頡書」的出土玉琮原版本:

 http://www.chineseculturalorigins.com/NVEYMiniScript03.htm

3-3-6-3.   

以下這太湖地區出土的玉琮陰刻文字;樓洪鈿先生在他解碼北方陽刻文字的過程,

從北方出土玉器上,說是找到了相似這七個陰刻文字的北方陽刻版本:

請大家仔細再比對一下,与樓洪鈿先生一道去找出這八個字作者的原意:

3. 馬賀山文字解碼出土「蒼頡書」原蝌蚪文, 劉漢根2013.06.24轉載 :

 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d908bb7010198j4.html 

一【仓颉书】到底写的是什么内容?

 为了叙述的方便,我将二十八个字按顺序排成二十八个数字,逐一解读:

 『一』象一个倒人之形,化字初文,变也。甲骨文的化字由两个人组成,一正一倒谓之化,从甲骨文到现在三千年的时间里,此字结构无变化。一叶知秋,【仓颉书】的化字要早于甲骨文的化字,这是无庸置疑的。

 『二』象一个跪人之形,与甲骨文己字同,我也。

 『三』象一个反人之形,与甲骨文匕字同,上古时匕庇同用,荫也。

 『四』象女人乳房之形,与甲骨文乃字同,作于是解。

 『五』象一个小人跪在大人身边,从后近之,与甲骨文尼字同。尼山,孔仲尼的故乡。

 『六』象三峰并立大地之形,与甲骨文山字同。

 『七』象用刀割草形,与金文艾字同,养也。

 『八』象一手加另一手,与甲骨文友字同,好也。

 『九』象用斤做窗形,与甲骨文所字同,处也。

 以上九个字是一句话,它的释文是:化己,庇,乃尼山艾友所。

其大意为,我变了,变老了,得有人照顾,于是尼山是养老送终的好地方。

一言以蔽之,此句为老有所养。

『十』象草之形,与甲骨文草字同。

 『十一』象谷粒之形,与甲骨文米自字同。『十二』象两人站在地上之形,与甲骨文并字同,连也。

 『十三』象剪刀形,与甲骨文乂字同,割也。

 『十四』象水气上升之形,与甲骨文气字同,气乞同用,求也。

 『十五』象散落的小点,与甲骨文少字同。

 『十六』象举手的小儿,与甲骨文子字同。

 『十七』象左手之形,与甲骨文左字同。

 『十八』象两手勾在一起之形 ,与金文互字同,助也。

以上九字是第二句话,它的释文是:草米并乂,乞少子左互。

其大意为,杂草庄稼一块割下,求少子帮助。

这里指人在壮年的时侯,应该有活干,壮有所用。

『十九』象用手摆弄筹码之形,学字初文。甲骨文的学字,

象用双手在台子上摆弄筹码,到金文时,又在台子下面加了个子,

言学是孩子的事。从学字的发展变化,可见【仓颉书】的学字要比甲骨文的学字简单,

笔划少,是最初的学字,要早于甲骨文的学字。

『二十』象古代木做农具耒之形,与甲骨文耒字同。

『二十一』象用手拿草之形,弢『无弓旁』字,取也。

『二十二』象雨滴从天而降,入地下越来越多,两横,上横代表天,

下横代表地,雨越下越多,雨字非常形象。而甲骨文的雨字,

已经脱离了最原始的构思和创意,上升为有云才有雨的高级认识结段,

从雨字的发展演变过程也可看出【仓颉书】的雨字在前,是雨字初文。

 二十三』象水流之形,与甲骨文字同。

 『二十四』象卤嗅未开的小孩,与甲骨文儿字同。

 『二十五』象瓜蔓纠繞之形,与甲骨文纠字同,缠也。

 [二十六]象一个弯腰驼背的杵着棍子的人,叔字初文,

而甲骨文的叔字则是人持弓形,与弔同字。   

 [二十七]象两手持斤之形,与甲骨文兵字同,刀也。

 [二十八]象红心的树木,与甲骨文朱字同,红也。

 以上十字是第三句话,它的释文是:学耒,弢[无弓旁]雨水,儿纠叔兵朱。

其大意为,学使农具,用罐子取雨水浇地,小孩缠着叔叔玩他大刀上的红飘带,

这句是说幼有所长。

 

" [苍颉书]释文:

化己,庇,乃尼山艾友所。

草米并刈,乞少子左互。

学耒,弢雨水,儿纠叔兵朱。

 [苍颉书]释义:

 身体变化,需要庇护。于是尼山是养老送终的好地方。[老有所养]

杂草庄稼一并割下,求少子帮助。[壮有所用]

學使农具,取水灌地。小儿缠着叔叔玩弄兵器上的红飘带。[幼有所长]

 [苍颉书]的内容,与‘[礼记礼运]篇所讲的大禹以前的社会情况吻合:‘

大道之行也,天下为公......使老有所终,壮有所用,幼有所长.......是为大同’。

这就是从孔子到孙中山二千多年来,中华民族的仁人志士所追求和响往的大同世界的理论,

原来出自于上古时代的[仓颉书]

 [仓颉书]不愧是天下第一书,愿天下读书人都来读一读【仓颉书】,

让祖先的大同世界的理想,在我们这一代开花、结果,让中华大地真正实现老有所终,

壮有所用,幼有所长的宏图大志,一展五千年的壮丽辉煌!最后让我把宋代大观帖上的釋文,

附在下面,没有前辈的最初探索,哪有我无名小子的最终发现,短短的二十八字的【仓颉书】,

乃是中华五千年文明史的见证,可谓通俗易懂、博大精深,是人类的不可多得的艺术瑰宝。

《大观帖》翻刻时将《仓颉书》28字译为“戊巳甲乙,居首共友,所止列世,式气光名,

左互爻家,受赤水尊,戈茅斧芾。”

二【仓颉书】是谁写的?

 马氏认为:【仓颉书】是当时的史官用当时的文字记载下来的,谁写的,

很有可能是根据黄帝的旨意,只有天子才能考虑大同世界问题。

【仓颉书】二十八字,三句话,揭示了人在世上生存的基本需要:

我变老了,需要人照顾,于是尼山是养老送终的好地方{老有所养};

杂草和庄稼,一起割下,乞求少子在一旁帮助{壮有所用}

小儿拿着陶罐取水浇地,并缠着叔叔,要玩他的大刀上的红丝带{幼有所长}

表达了一个十分重要的社会问题:老有所养,壮有所用,幼有所长,

这是人人希望达到的理想社会,这是人人关心的问题,

中华五千年的文明史就是为了追求同一个目标,千千万万的劳苦大众生生不息,

奋斗不止,今天仍在为这个信仰和理想,前赴后继,追求梦想。到春秋孔子时,

又发展了一些内容:夜不闭户,路不拾遗,举贤为能,

大同世界的理论原来源于最早的【仓颉书】,这正是天子黄帝考虑的事情。

此书为什么不叫黄帝书,很可能是黄帝为了表彰仓颉造字的巨大贡献,

才命名为【仓颉书】。

 

三【仓颉书】是怎么传下来的?【黄帝内经】里有很多黄帝和岐伯的对话,

黄帝多次提到,用玉版刻下流传后世:

 

《灵枢玉版第六十》篇名玉版,是言内容重要,应予重视,刻于玉版之上,

作为重要文献,以传后世的意思,故篇末云:“著之玉版,以为重宝。”

《素问》有《玉版论要》,文中亦有“著之玉版”,篇名意义相同。

 

黄帝曰:上下有数乎?岐伯曰:迎之五里,中道而止,五至而已,

五往而脏之气尽矣,故五五二十五,而竭其输矣,此所谓夺其天气者也,

非能绝其命而倾其寿者也。黄帝曰:愿卒闻之。岐伯曰:

窥门而刺之者,死于家中;入门而刺之者,死于堂上。

黄帝曰:善乎方,明哉道,请著之玉版,以为重宝,传之后世,

以为刺禁,令民勿敢犯也。

 玉版论要篇第十五  原文

 黄帝问曰:余闻揆度奇恒所指不同,用之奈何?

 岐伯曰:揆度者,度病之浅深也。奇恒者,言奇病也。

请言道之至数,五色脉变,揆度奇恒,道在于一。

神转不回,回则不转,乃失其机。至数之要,迫近以微,

著之玉版,命曰合玉机。 

《黄帝内经》师传第二十九:黄帝曰二余闻先师,有所心藏,

弗着于方。余愿闻而藏之,则而行之,上以治民,下以治身,

使百姓无病,上下和亲,德泽下流,子孙无忧,传于后世,

无有终时,可得闻乎?”

 九针十二原第一

 黄帝问于岐伯曰:余子万民,养百姓而收其租税;余哀其不给而属有疾病。

余欲勿使被毒药,无用砭石,欲以微针通其经脉,调其血气,荣其逆顺出入之会。

令可传于后世,必明为之法,令终而不灭,久而不绝,易用难忘,为之经纪,

异其章,别其表里,为之终始。令各有形,先立针经。愿闻其情。

 

《黄帝内经》中也有要将歧伯医术刻在玉版上,永远传下去的意图,

所以传承修身、治国、平天下,只是一个主要目的,而关系民生的健康与长寿,

也是人类追求的大事。

 

欽定四庫全書   絳帖平卷一  (宋)姜夔撰

 

  蒼頡書【二十八字】

 

  云:頡葬北海,呼為藏書臺,周時得其書,莫識。遂蔵之書府,

至秦李斯識八字,云:上天作命皇辟迭王。漢叔孫通識十二字。

李斯...作蒼頡篇謂之秦篆斯所作,篇首有蒼頡二字,因以名篇非能傳頡書跡也,

頡之文字一變於籕再變於斯而絶矣。

 

北魏地理学家郦道元《水经注》载:“仓颉台弥水所经,水东有孔子问经石室,

中有孔子像,盖孔子至齐,亦尝访焉,故有问经之目。”

仓颉台亦称北海台(现称官台,即我国商周时代双王城一带盐业遗址处),

“弥水所经”即仓颉台南弥河向东流经转北入海。

 

  南宋史学家郑樵《通志》载:“仓颉石室二十八字,在北海仓颉墓中。

后李斯识其八字,叔孙通识其十三字,孔子至齐,亦尝访焉。”

  元《金陵新志》云:“昔周初有于仓颉墓下得石刻,藏之书府。”

  元代古文研究家郑杓《衍极》云:“北海亦有仓颉藏书台,人得其书,

莫之能识,秦李斯识其八字,曰:上天作命,皇辟迭王。汉叔孙通识其十三字。”

  元于钦《齐乘》云:“仓颉台在寿光东北,弥水所经。”

元代古文研究家郑杓《衍极》云:

 

其人亡,其书存,古今一致,作者十有三人焉。

谓苍颉、夏禹、史籀、孔子、程邈、蔡邕、张芝、锺繇、王羲之、李阳冰、

张旭、颜真卿、蔡襄也。李斯以得罪名教,故黜之。乌呼!自书契以来,

传记所载,能书者不少,而《衍极》之所取者止此,不有卓识,其能然乎?

 

原文

 

予生千载之下,每览昔人残铭断碣,未尝不为之歔欷而三叹也。

在昔结绳之政始分,龙穗之章中辍。

 

太皞之时,龙马负图出于荣河,帝则之画八卦,以龙纪官,

乃命飞龙朱襄氏造六书,于是始有龙书。左氏曰:

“太皞氏以龙纪,故为龙师而龙名”是也。神农氏始为耒耜,

教民稼穑,感上党羊头山生嘉禾一本八穗,帝异之,作穗书。

 于是苍史氏出,仰观俯察,以造六书,通天地之幽秘,为百王之宪章,

非天下之至精,其孰能与于此?

 苍史,黄帝之史苍颉也。亦曰皇颉。姓侯刚氏。首四目,通于神明,

仰观奎星屈曲之象,俯察龟文鸟迹之奇,博采众美,与沮诵广伏羲之文,

造六书,是为古文。

 

其冢在冯翊彭衙利阳亭南道榜,学书者祭之不绝。北海亦有苍颉藏书台,

人得其书,莫之能识,秦李斯识其八字,曰“上天作命,皇辟迭王。

汉孙叔通识其十二字,今《法帖》中有二十八字云。

最早记述【仓颉书】的南朝梁任昉(460508),2卷述異記,

距今已有1500多年的历史,南朝梁任昉家藏书三万卷,古时,

书籍都是手抄,再古时,书籍都是手刻,藏在皇宫大内,只有史官、

皇亲国戚才能见到。以上各家所记,基本可信,周初就发现了北海的

仓颉台二十八字,孔子常访,李斯识其八,叔孙通识十三,引名家关注。

像这样的名篇,有如此详实的记载,从周至今已近三千年。

请问在世界历史上,哪一篇文章,有过这样丰富而详实的文字记载?

可以说,【仓颉书】是流传有序一篇宏文,是具有里程碑一样的巨制,

再看一看实物,刘汉根先生收藏的玉琮距今也有四、五千年的时间,

与黄帝的一贯主张吻合,这是先民留给华夏子孙的一笔不可多得的宝贵的文化遗产。

刘汉根先生收藏的玉版文字【仓颉书】,就是华夏民族具有五千年文明史的一个活生生的见证。